1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Kuruluşlar personel giderleri dışındaki diğer gider kalemleri için 1515 dışındaki desteklerden yararlanabilir mi?

Kuruluşlar kamunun veya uluslararası fonların sağladığı diğer desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge Laboratuvarının destek süresi içinde, diğer kamu veya uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz desteklerin TEYDEB’e beyan edilecek maliyetlerden düşürülmesi gerekir. Ancak, desteklerinden yararlanılan söz konusu kamu kurum ve kuruluşların destek mevzuatında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamayacağı yönünde hüküm olması halinde söz konusu harcama ve giderler TEYDEB’e beyan edilmez ve desteklenmez. İlgili destek mevzuatında yer alan hükme aykırı olarak TEYDEB’e beyan edilen harcama ve giderlerin desteklenmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde bu harcama ve giderler 6183 sayılı Kanun gereğince belirlenen gecikme faizi uygulanmak suretiyle kuruluştan tahsil edilir. (Uygulama Esasları-MADDE 6)