1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilir mi?

Kuruluşa, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir. Ar-Ge Laboratuvarı sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Transfer ödemelerinin her biri, dönemsel faaliyet planındaki destek kapsamına alınan gider kalemlerine ait tutarlara destek oranları uygulandıktan sonra oluşan toplam bütçenin yüzde yirmi beşi (%25) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası)’nı geçemez. Proje destek bitiş tarihine 3 aydan az bir süre kala transfer ödemesi yapılmaz. Transfer ödemesi ile ilgili detaylı bilgi için programın Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunu inceleyebilirsiniz. (Uygulama Esasları-MADDE 15)