1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği – Proje kurum hissesi nedir?

  • Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında, destek kapsamına alınan proje bütçesinin belirli bir oranına karşılık gelen tutar dönemler itibarıyla TÜBİTAK katkısı ile beraber proje özel hesabına aktarılmaktadır. Proje kurum hissesi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.
    Yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde uygulanacak kurum hissesi oranları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar doğrultusunda, her yıl için hesaplanan performans puanlarına göre belirlenir. Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının verildiği yıl için geçerli olan performans puanı esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.
  • Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir. Kurumların performans ölçümünde kullanılacak verilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde o yıl için kullanılmadan kalan kurum hisselerinin iadesi istenir ve ilgili yıla ilişkin transfer edilecek kurum hisseleri iptal edilerek bu durum kuruma bildirilir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucu ilgili kurum/kuruluşun kurum hissesi destek oranları, Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 5 yıl süreyle düşürülebilir.
  • Yükseköğretim kurumları bünyesinde, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan kurumlar için kurum hissesi oranları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar doğrultusunda hesaplanan performans puanlarına göre belirlenir. yeterlik kararı verilen ve tüzel kişilik kazanan araştırma altyapıları için bir yıllık performans ölçümü yapılması şartıyla performansa dayalı kurum hissesi oranları uygulanır. Yeterlik alamayan araştırma altyapıları için ise, kurum hissesi toplam proje bütçesinin (PTİ ve varsa yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) % 10’u oranında hesaplanır.
  • Diğer kamu kurum/kuruluşları için kurum hissesi; Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10’una tekabül eden ödenektir. o Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için belirlenen kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Eski kuruma aktarılmış bulunan ve kurum değişikliği tarihi itibariyle harcanmamış olan kurum hissesi TÜBİTAK’a iade edilir, yeni kuruma gönderilecek ödeneğe dahil edilmez.