Programın Amacı ve Kapsamı

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır.

Destek Unsurları

TEKMER Destek Programı Destek Üst Limitleri Tablosu

 TEKMER DESTEK PROGRAMIDestek Üst Limiti (TL)Destek Oranı
Mobilya ve donanım desteği

(Geri ödemesiz)

2.000.000%75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği

(Geri ödemesiz)

2.000.000%75*
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği

(Geri ödemeli)

2.000.000%75*
Personel giderleri desteği

(Geri ödemesiz)

3.000.000%75
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

(Geri ödemesiz)

1.000.000%75

Desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL’dir. TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına binaen, TEKMER’e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir.

*Ortak kullanma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.