Programın Amacı ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi
En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek – En fazla 2.000.000 TL
Proje Destek Oranı
 En az %60  (personel hariç)

Makine – teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı “geri ödemeli” veya “geri ödemeli ve geri ödemesiz” destek sağlanır.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 Proje Süresi En az 8 En Fazla 36 Ay (+4) Ay
 Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek – En fazla 2.000.000 TL
 Proje Destek Oranı En az %60 (personel hariç) Makine – teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı “geri ödemeli” veya “geri ödemeli ve geri ödemesiz” destek sağlanır. Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.