6111 SAYILI KANUN – İSTİHDAM TEŞVİKİ

6111 Sayılı Kanun olan İstihdam Teşviki ,SGK teşvikleri içerisinde önemli bir teşvik türüdür. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına olanak sağlanmıştır.

Bu teşvikten, 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar yararlanamazlar. 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamazlar.

Teşvikten Faydalanma Şartları Nelerdir?

6111 Sayılı Kanun İlave İstihdam Teşvikinden yararlanmak için gereken şartları hem işveren açısından hem de sigortalı açısından ayrı ayrı değerlendirmek doğru olacaktır.

İşveren için Faydalanma Şartları;

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Ayrıca;

5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

Sigortalı için Faydalanma Şartları;

  • 01/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
  • 18 yaşından büyük olmalı,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,
  • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.

Teşvik Miktarı Ne Kadar?

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi ile getirilen sigorta prim teşviki, sigortalının prime esas kazancının üzerinden hesaplanmaktadır. Kapsama giren sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamındadır. İşveren hissesine ait tutarın 5 puanlık kısmı hazine tarafından geriye kalan kısımları ise İŞKUR tarafından karşılanacaktır.