1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

Güncelleme kapsamında Yapay Zeka Ekosistemi 2023 çağrısı tematik alanlarına Akıllı Eğitim Teknolojileri de eklendi.
İlki 2022 yılında açılan, Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmeyi amaçlayan 1711-YZE-2023 kodlu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısının ikincisi 1 Mayıs 2023 tarihinde açılacaktır.

2023 Yılı çağrısında Program kapsamında dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar:

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,
(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
(3) Finans Teknolojileri (E-Ticaret dahil),
(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik,
(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri olarak belirlenmiştir.

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumlar başvuru öncesi bir iş birliği protokolünü imzalayacaklar ve başvuru esnasında TÜBİTAK’a sunacaklardır.

Çağrı takvimi aşağıda verilmektedir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Çağrının açılış tarihi: 1 Mayıs 2023
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 29 Temmuz 2023, saat: 17:30
Çağrı kapanış tarihi: 31 Temmuz 2023, saat 23:59
NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.
Başvurulan projelerin bütçesi Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç en fazla 5.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) olacaktır. Proje süresi en fazla 24 ay olabilecektir.
1711 – Yapay Zekâ Ekosistem 2023 çağrısı güncel duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
1711 – Yapay Zekâ Ekosistem 2023 çağrısı kapsamında TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü dahil konsorsiyum olarak imzalanacak işbirliği protokolü taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Destek Kapsamı

Çağrıya, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük Ölçekli) ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş (en az bir KOBİ ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ortak başvuru yapabilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır.

Müşteri Kuruluşun, projede teknolojinin geliştirilmesinde yapılacak Ar-Ge faaliyetlerine katılması durumunda sadece geliştirilecek teknolojinin şirket bünyesine kazandırılması için harcayacağı işgücü desteklenecektir. Bu desteğin üst sınırı 10 adam-ay işgücünü geçmeyecektir. TÜBİTAK “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verecek, kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı %100’dür. Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise kabul edilen harcama tutarının %20’sini; Müşteri Kuruluş KOBİ ise kabul edilen harcama tutarının %10’unu karşılayacaktır. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verecektir.

Çağrı kapsamında Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) için desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel giderleri,
b) Bursiyer giderleri,
c) Seyahat giderleri,
ç) Danışmanlık giderleri,
d) Hizmet alımı giderleri,
e) Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
f) Malzeme ve sarf giderleri,
g) Genel Gider Desteği (%20) yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.
ğ) Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin 95 inci maddesinin onbir, oniki ve onüçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda).

Kimler Başvurabilir?

Müşteri Kuruluş, yapay zekâ çözümlerine ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini ifade eder.

Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri ve üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ya da kamu araştırma merkezleri/enstitüleri ifade eder.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

1711 YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu çağrıya kimler başvurabilir?

Bir Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük ölçekli), teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsünde şirket ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ortak başvuru yapar.

TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü proje başvurusunda ortak olarak yer alacak mıdır?

Hayır. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü sadece konsorsiyum üyesi olarak yer alacaktır ve proje başvurusu yapacak konsorsiyumun Yapay Zekâ Enstitüsü ile başvuru öncesi bir iş birliği sözleşmesi imzalaması ve bu iş birliği sözleşmesinin proje önerisi ekinde sunulması gerekmektedir.

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarihlere göre yapılır.

Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvuruları çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

Bir projede birden fazla Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş olabilir mi?

Evet. Bu durumda her bir Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş proje ortağı olur.

Bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş birden fazla projede yer alabilir mi?

Evet. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Müşteri Kuruluş farklı Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş ile farklı projeler için başvuru yapabilir mi?

Evet yapabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Proje bütçesi sınırı 2 Milyon TL (Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç), Müşterinin ve Teknoloji Sağlayıcıların ödeyeceği payı da içeriyor mu?

Evet. Sunulan projenin toplam bütçesi en çok 2 Milyon TL (Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç) olabilir ve TÜBİTAK, Müşteri ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş paylarını içerir.

Proje konusu ne olmalıdır?

Dört öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Finans Teknolojileri ve İklim Değişikliğinin Etkileri olarak belirlenmiştir.

Verilen destek geri alınır mı?

Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir.

Proje başarısız olursa destek geri istenir mi?

Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Projenin yürütülmesinde görev alan kurum/kuruluşlar, ayrıca kuruluşlar ile projede görevli kişiler arasındaki fikri ve sınaî ürünler üzerindeki hak sahipliği, kurum, kuruluş ve kişiler arasında ilgili mevzuat doğrultusunda başvuru öncesinde yapacakları iş birliği sözleşmesi ile belirlenir.

Ticarileştirme çalışmalarını müşteri kuruluş mu gerçekleştirmek zorunda?

Projenin çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş tarafından ticarileştirilmesi beklenecektir.

Destek aşamasında Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş “KOBİ” özelliğini kaybederse ne olur?

Başvuru aşamasında KOBİ şartının sağlanması gerekiyor. Sonrasında Kuruluşun KOBİ vasfını kaybetmesi destek sürecini etkilemeyecektir.

Proje süresi uzatılabilir mi?

Proje süresi uzatılabilir. Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesindeki ilgili maddeler incelenmelidir.

Kuruluş bazlı ön kayıt nasıl yapılır?

Kuruluş bazlı ön kayıta ilişkin kılavuza ulaşmak için tıklayınız. Ayrıca, PRODİS’te Firma Ön Kayıt Sorumlusunun ekranında, Kuruluş Yetkilisinin ekranında ön kayıt kılavuzu yer almaktadır. Kuruluş bazlı ön kayıt ile ilgili sorularınız olması durumunda teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.