1613- Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı

 

TÜBİTAK, 2012 yılından itibaren üniversitelerde yürütülen araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanması, üniversitelerde üretilen bilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve üniversitelerde fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik farklı destek programları yürütmektedir.

TTO’ların performansı, üniversitelerin araştırma sonuçlarını ticarileştirilmesi ve kamu-üniversite-sanayi etkileşimi bağlamında ürettiği çıktılar üzerinden ölçülmektedir. Üniversitelerin farklı yapıları ve bölgesel faktörlerin yanı sıra TTO’ların kurumsal kapasiteleri de performanslarını etkilemektedir. TTO’ların kurumsal kapasitelerinin önemli bileşenlerinden birisi bünyelerinde çalışan Teknoloji Transferi Profesyonellerinin (TTP) yetkinlikleridir.
Temel olarak aşağıdaki alanlarda yetkin TTP’lerin, TTO’ların performasına katkı sağlaması beklenmektedir:

 • Pazar fırsatı farkındalığı
 • Fikri hak stratejisi
 • İş geliştirme
 • Araştırma sonuçlarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi

1601-2023-1 çağrısının amacı, TTO’ların asgari düzeyde yukarıda belirtilen kapsamdaki faaliyetleri yürütebilecek yeni TTP’leri istihdam etmeleri veya bünyelerinde çalışmakta olan TTP’lerin sürekliliğini sağlamalarını teşvik etmektir.
Başvuru aşamasında 24 aylık proje süresi için sunulabilecek proje bütçesi üst sınırı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
A (Personel giderleri)=24x6xBaşvuru tarihindeki brüt asgari ücret
B (Hizmet alımı giderleri)= Ax%5
C (Genel giderler)=(A+B)x%5
D (proje bütçesi üst sınırı)=A+B+C
Bu tutara genel giderler dahildir. Destekleme aşamasında personel maliyetlerindeki artışlar destek kapsamında değerlendirilecektir.
TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır. Aşağıda belirtilen zaman aralıklarındaki proje önerileri gruplandırılarak panel yöntemi ile değerlendirilecektir.

DönemZaman Aralığı
11 Ocak – 28 Şubat
21 Mart – 30 Nisan
31 Mayıs – 30 Haziran
41 Temmuz – 31 Ağustos
51 Eylül – 31 Ekim
61 Kasım – 31 Aralık

Destek Kapsamı

1601 Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı kapsamında hibe şeklinde destek verilecektir. Destek oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Destek karar yazısında belirtilen destek oranı proje süresince sabittir.

Destek Oranları TTP Çağrı ile desteklenen proje çerçevesinde yeni istihdam edilecektir (Yeni istihdam şartı için Çağrı Duyurusuna bakınız)
Evet Hayır
TTO 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı çerçevesinde destek sürecini tamamlamıştır. Evet %60 %40
Hayır %80 %60

Desteklenen gider kalemleri aşağıdaki gibidir:

 • Personel giderleri: 1 adet TTP’ye ait personel giderleri destek kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamdaki TTP, proje süresince kesintisiz ve tam zamanlı olarak istihdam edilmelidir. TTP için proje bütçesine dahil edilen personel maliyeti, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 4 katından az olamaz ve 6 katını geçemez.
 • Hizmet alımı giderleri: Proje kapsamında istihdam edilen personelin mevcut yetkinliklerini geliştirmesi ve yeni yetkinlikler kazanması için eğitim hizmeti alınabilir. Bu kapsamda alınacak eğitim hizmeti giderlerinin toplamı 50.000 TL’yi aşamaz.
 • Genel giderler: bütçe kalemleri toplamının %10’unu geçmeyecek biçimde genel gider desteği talep edilebilir. İzleme aşamasında, dönemsel olarak destek kapsamına alınan personel gideri ve hizmet alımı tutarlarının %10’u kadar genel gider, destek kapsamına ilave edilir.

Kimler Başvurabilir?

 • 1601 Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısına başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları adına aşağıdaki sıralanan kuruluşlar bu çağrıya başvuru yapabilir.
 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütüldüğü birim.
 • 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
 • Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketi.
 • Yükseköğretim kurumunun ortağı olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kanunu’na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesindeki birim veya Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket.
 • 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilik kazanan araştırma altyapıları bu çağrıya başvuru yapabilir.