1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. Bugüne kadar Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi, KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması, Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşlar Çağrıları gibi çağrılar açılmıştır.

Destek Kapsamı

Program kapsamında desteklenen projeler geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.
Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.
Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak %100’e kadar destek sağlanır. Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri

a) Personel giderleri
b) Proje Teşvik İkramiyesi
c) Bursiyer giderleri
d) Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.
e) Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)
f) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri (bu destek kalemi projenin destek kapsamına alınan bütçesinin %10’nunu geçemez),
g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri, (proje ekibinin ve katılımcıların yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo ve iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb. giderler),
h) Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri,
i) Genel giderler, proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, malzeme ve sarf vb. giderlere karşılık projenin destek kapsamına alınan bütçesinin en fazla %15’ine isabet eden tutar olup, üst sınır çağrı duyurusunda belirtilir. Proje özel hesabına aktarılan genel gider tutarı, Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.
Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

Kimler Başvurabilir ?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, kanunla kurulmuş vakıflar, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.