1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

 

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Fonları ve Yatırımcı Üniversite Kuruluşları

Fon İletişim AdresleriFonlara Yatırımcı Olarak Katılan Üniversite KuruluşlarıÜniversite Kuruluşları İletişim Adresleri
Collective Spark

(Fund II)

contact@collectivespark.comODTÜ Teknokent Yönetim A.Şodtüteknokent@odtüteknokent.com.tr,

info@odtüteknokent.com.tr

 

DCP- Diffusion Capital Partners (Fund II)contact@dcp.vc·       ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş

·       Ege Teknopark TGB Yönetici A.Ş

 

odtüteknokent@odtüteknokent.com.tr,

info@odtüteknokent.com.tr

 

teknoparkege@egeeknopark.com.tr

 

500 Startups 500Emergeging Europe  (Fund II)ee@500.coTedutech TTO A.Şinfo@tedu.edu.tr

 

Boğaziçi Ventures  BV GROWTH (İnveo Portföy  Yönetimi A.Ş)info@bogaziciventures.com

 

·       Ankara Üniversitesi  Teknokent

·       Çukurova  TGB

İnfo@ankarateknokent.com

 

cukurovatgb@gmail.com

 

Arz Portföy  A.Ş Teknogirişim

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

info@arzportfoy.com

 

İstanbul Medipol  Üniversitesi TTO

Yıldız TGB Teknopark A.Ş

tto@medipol.edu.tr

info@yildizteknopark.com.tr

 

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Tech-InvesTR Programı ile

  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
  • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
  • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
  • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları (AA) ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılmaktadır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenmektedir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanmaktadır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılmaktadır. TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlıdır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.

Tech-InvesTR kapsamında kurulan tüm fonların hedef büyüklüğüne ulaşması durumunda 3,17 Milyar TL tutarında hedef taahhüt büyüklüğünün yakalanması beklenmektedir. Böylelikle TÜBİTAK katkısının 119 katı büyüklüğündeki bu fon teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacaktır. Bu tutarın önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizdeki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi hedeflenmektedir.

Tech-InvesTR programı çerçevesinde kurulan beş fon; ağırlıklı olarak sağlık teknolojileri, yapay zekâ, makine öğrenmesi, fin-tech, pazar yeri, mobil oyun geliştirme, ödeme platformu, giyilebilir teknolojiler, blockchain ve lojistik operasyon süreçleri alanında faaliyet gösteren teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya devam etmektedir.

Destek Tutarı

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.

Destek Kapsamı ve Oranı

Program kapsamında, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) yatırımcı olarak katılacakları Girişim Sermayesi Fonlarına, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımlar için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı payları, %50 oranında TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Söz konusu TTO, TGB ve AA’lara ödenecek hibe tutarının %10’u kadar da genel gider desteği sağlanacaktır.
Desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilmelidir.
Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Şirketlerin Özellikleri
Programı kapsamında yatırım yapılacak erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıda yer alan her iki koşulu da sağlayan KOBİ ölçeğindeki şirketler olarak belirlenmiştir.
a. Şirketin, dönem raporunun sunulduğu tarih itibariyle çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,
b. Şirketin; fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 10 takvim yılı geçmiş olması.
Bu şartları taşıyan girişimlere yapılan yatırımlar için TTO, TGB ve AA’nın ödeyeceği Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir.
Çağrıda, yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Kimler Başvurabilir

Sermaye şirketi statüsüne sahip Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden;

  • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO):

İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri,

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB):

4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi,

  • Yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları (AA):

6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler,
Programa başvuru yapabilir.
Aynı Fona katılmayı planlayan TTO, TGB ve AA’lar işbirliği içerisinde hazırladıkları ortak proje başvurusu ile TÜBİTAK’a başvururlar. Başvuru formları çağrı dokümanının ekinde yer alacaktır.

Kriterler

Panel değerlendirmesinde, TTO, TGB, AA’lar tarafından yapılan ortak başvuru (proje) ve başvuru sahipleri aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında değerlendirilir:
a)Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

1.TTO, TGB ve AA’nın projenin başarısı için geliştirdiği süreçlerin niteliği ve uygunluğu;

i.TTO, TGB ve AA’nın girişimci havuzunu oluşturma kriterleri,
ii.TTO, TGB ve AA’nın girişimcileri fonlara hazırlama süreçleri,
iii.TTO, TGB ve AA’nın girişimin seçimine ve sunumuna sağlayacağı katkılar,
iv.TTO, TGB ve AA’nın fonları seçme kriterleri,
v.TTO, TGB ve AA’nın girişim havuzunu hazırlarken diğer üniversiteler, teknoparklar ve benzeri organizasyonlarla işbirlikleri.
b)Projenin yapılabilirliği
1. Desteklenecek TTO, TGB ve AA’nın uygunluğu;
i.TTO, TGB ve AA’nın kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı,
ii.TTO, TGB ve AA’nın deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
iii.TTO, TGB ve AA’nın organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
iv.TTO, TGB ve AA’nın fona katılmayı planladığı bütçe,
v.TTO, TGB ve AA’nın katılacağı Fon, getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri vb. bilgilerin bulunduğu Kuruluşa ait kapsamlı iş planının uygunluğu.

2. Fonun yapısı;

i.Fonun odaklandığı alan,
ii.Fonun yatırım stratejisi,
iii.Fonun taahhüt büyüklüğü,
iv.Hukuki yapısı ve bağımsızlığı
v.Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı,
c)Projenin etkisi
1. Kurumsal kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik;
i.Kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı da dahil olmak üzere proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
ii.Toplam kaç girişime fikir doğrulama aşamasında kaç girişime ticarileşme aşamasında yatırım yapılacağı,
iii.TTO, TGB ve AA’nın girişimcilik ve teknoloji ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği,
iv.Sürdürülebilir bir yatırım mekanizmasının oluşturulması,
v Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular için TÜBİTAK tarafından çağrı açılması gerekir. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri çağrı dokümanında belirtilir.

Bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir mi?

Evet, bir Kuruluş birden fazla fona katılarak TÜBİTAK’tan destek alabilir. Ancak bir TTO, TGB ve AA’nın tek bir fona katılım taahhüdü 4 milyon TL’den az olamaz. TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.

Fonun yatırım yaptığı bir girişim şirketi, yatırım yapıldığı sırada Uygulama Esaslarında belirtilen şartları taşımıyorsa TTO, TGB ve AA’ların ödeyeceği girişim sermayesi katkı payı TÜBİTAK tarafından desteklenir mi?

Hayır, desteklenmez. TTO, TGB ve AA’nın ödeyeceği katkı paylarının TÜBİTAK tarafından desteklenmesi için, fonların yatırım yapacağı girişimler Uygulama Esaslarında belirtilen erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketi özelliklerinin tamamına, yatırımın yapıldığı tarih itibariyle sahip olmalıdır. Bu özellikleri taşımayan şirketlere yapılacak yatırımlar için TTO, TGB ve AA’nın katkı payı TÜBİTAK tarafından desteklenmez. Ancak yatırımın yapıldığı tarihten sonra girişim şirketinin Uygulama Esaslarında belirtilen şartları yerine getirmesi halinde bu şartı sağladığı tarihten sonra yapılan yeni sermaye katkı payları TÜBİTAK tarafından desteklenebilecektir.

TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin sınırları nedir?

Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır. Bir TTO, TGB ve AA’nın toplam fona katılım payı 40 milyon TL’yi geçse bile hibe talebi 20 milyon TL’yi geçemez.

Kuruluşlara proje kapsamında yapacakları harcamaları finanse etmek üzere TÜBİTAK tarafından ön ödeme yapılabilir mi?

Evet, TÜBİTAK tarafından proje kapsamında Kuruluşlara teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir. Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemeler TTO, TGB ve AA’nın fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sini geçemez.

Ön ödeme işlemlerinde Kuruluştan talep edilen teminatlar nelerdir?

Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan Kuruluşa aittir. Teminat olarak sadece Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları gösterilebilir.

Birden fazla Kuruluş aynı fona katılarak ortak proje başvurusunda bulunabilir mi?

Evet, bir fona birden fazla TTO, TGB ve AA’nın katılması durumunda Kuruluşlar ortak proje başvurusu yapabilir. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. TTO, TGB ve AA’nın proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her Kuruluş için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Bütün ortakların Uygulama Esaslarında yer alan başvuru koşullarını sağlaması gerekir.