1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)

TÜBİTAK, BiGG ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.

TÜBİTAK BiGG Ekosistemini oluşturan, birlikte başarma ve beraber büyümeye hizmet etmek üzere çalışan, BİGG firmalarının program başvurusu yapabilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan BİGG Portal Uygulaması hayata geçirilmiştir.
1512 Girişimcilik Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.
Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.
a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür. Aşama 1, girişimcilik proje desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

BiGG Girişimcilerine Hizmet Verecek Yeni Uygulayıcı Kuruluşların Sayısı Arttı

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında, 2023-2025 döneminde girişimcilere hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşların sayısı arttı.
TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” ile güncellenen, sektörel ve bölgesel iş birliklerinin önceliklendirildiği yeni Uygulayıcı Kuruluş modeline 13 kuruluş daha dâhil oldu.
1601-2022-2 kodlu 1512 Girişimcilik Destek Programı – BiGG – 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı kapsamında 13 kuruluş, desteklenmesine karar verilen projelerdeki kuruluşların onayı ile projelere ortak kuruluş olarak dâhil oldu. Böylece yeni Uygulayıcı Kuruluş sayısı 147’ye ulaştı.
“Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen 37 projede yer alan 147 kuruluşun 37’si üniversite, 10’u üniversite Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) birimi ve TTO AŞ, 43’ü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2’si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 3’ü TEKMER, 4’ü Araştırma Altyapısı, 6’sı banka ve iştiraki, 5’i girişim sermayesi fonu veya melek yatırımcı ağı, 37’si sermaye şirketi olarak belirlendi.
Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BiGG Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaktır.
Uygulayıcı Kuruluşların listesi için tıklayınız.

b) Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak girişimcilik proje desteği sağlanır. Girişimcilik proje desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.
c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. TÜBİTAK 1512 kodlu Programın 2. Aşaması kapsamında destek alarak kurulmuş olan şirketler veya 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihinden sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.
3. Aşama başvuruları 1507 Programı çağrılarından bağımsız olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. 3. Aşama başvurusu 1507 Programı çağrılarının beklenmesine gerek yoktur.

Destek Süresi

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.
c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Destek Miktarı

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
Aşama 2 için; girişimcilik proje desteği en fazla dokuz yüz bin (900.000) TL’dir. Desteğin veriliş şekli açılan çağrılarda belirtilmiştir.
Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.
Desteklenen Gider Kalemleri
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,
Desteklenmeyen Giderler
Girişimcilik proje desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:
a) katma değer vergisi,
b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
c) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
d) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
e) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
f) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
j) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
k) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
l) teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
m) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
n) inşaat ve tesisat giderleri,
o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
r) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
s) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
u) ofis, depo, stand kira giderleri,
v) konaklama giderleri.
Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Kriterler

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. Panelist aşağıdaki üç boyutun kriterlerini dikkate alarak iş planını değerlendirir:
a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,
c) İş planının ticarileşme potansiyeli.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Çağrı kapsamında proje desteği üst limiti nedir? Ne kadarlık hisse karşılığında yatırım yapılacaktır?
Cevap: Girişimcilik proje desteği üst limiti 450.000 TL’dir. Programın 2. Aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı, TÜBİTAK BiGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.

Soru: Desteğin aktarım şekli nasıl olacaktır? Yatırım tutarının şirkete aktarım zamanı için yapılan öngörü nedir?
Proje bütçesinin tamamı şirket kurulumu sırasında sermaye olarak aktarılacaktır. Mevcut durumda şirketin kuruluş aşamasında tüm yatırım tutarının tek seferde farklı tertip hisseler üzerinden aktarılması öngörülmektedir. Detaylı bilgilendirmeler süreç içerisinde girişimcilerle paylaşılacaktır.
Soru: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında desteklenecek şirketlerin tüzel kişiliğinin türü ne olmalıdır?
Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapılacak şirketlerin anonim şirket statüsünde kurulması gerekmektedir.

Soru: Kurulacak fonda diğer yatırımcılar da yer alacak mıdır? Eğer girişim sermayesi yatırım fonu statüsünde bir fon kurulacaksa fondan nitelikli yatırımcılarda pay alabilecek midir?
Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapacak fonda TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin tek yatırımcı olacağı öngörülmektedir. İlerleyen süreçte açılacak yeni çağrılara yönelik olarak farklı fonların oluşturulabilmesi ve yeni yatırımcıların bu fonlara katılması hedeflenmektedir.

Soru: TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen iş planına fonun yatırım yapmaması mümkün müdür? TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunduktan sonra fon tarafından ayrı bir değerlendirme yapılacak mıdır?
Cevap: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında kurulacak fon TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen bütün girişimlere yatırım yapacaktır. Fon TÜBİTAK’ın destek kararına ilişkin olarak değerlendirme yapmayacak, gerek duyulması halinde farklı hususlar için fon tarafından görüş paylaşılması mümkün olacaktır.
Soru: Desteğe hak kazanan girişimciler destek kararından önce şirketini kurabilir mi?
Cevap: Girişimcilerin değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra, fonun belirleyeceği süreçte belirtilen zaman diliminde BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında yatırım yapılacak şirketlerini kurması gerekmektedir.

Soru: Başvuruda bulunan iş fikirlerinin sadece Ar-Ge ve yenilik içeriğinin yüksek olması değerlendirmelerin olumlu olması için yeterli midir? İş modeli inovasyonu odaklı ve hızlı ticarileşme potansiyeli olan girişimler avantajlı konuma gelecek midir?
Cevap: Değerlendirmeye alınacak başvuruların büyüme potansiyeli olan, hem Ar-Ge içeriği hem de pazar potansiyeli yüksek iş planlarına dayalı olması gerekmektedir. Panel değerlendirmelerinde bu hususlar ve ticarileşme potansiyeli özellikle irdelenecektir.
Soru: Yatırımcı sözleşmesinin taslak metni süreç içerisinde girişimcilerle paylaşılacak mıdır?
Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin bir fona yatırımcı olarak katılması sonrasında bu durum detayları ile birlikte kamuoyuna açıklanacaktır. Ayrıca girişimcilere sunulacak şartlar, girişimcilerle imzalanacak sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgiler de paylaşılacaktır.

Soru: BiGG Fonu portföy yönetimi çağrı kapsamında yatırım yapılan tüm girişimlere, diğer fonların yatırım yaptığı şirketlere sunduğu gerekli destekleri sağlayabilecek midir?
Cevap: Projenin teknik izleme süreçleri TÜBİTAK tarafından yürütülmeye devam edilecek olup, ayrıca mentorluk mekanizmaları ile de yatırım süreçlerine ilişkin yapı desteklenmeye çalışılacaktır. TÜBİTAK’ın diğer destek mekanizmalarında girişimlere sağlanan destekler de bu çağrı kapsamındaki süreçlere kanalize edilecektir.

Soru: Daha önce veya hâlihazırda BiGG desteğinden hibe olarak yararlanan girişimlere de bu çağrı ile yatırım yapılması mümkün olacak mıdır?
Cevap: Daha önceki çağrılarda BiGG desteğine başvurmuş girişimler Girişimcilik Destek Programı desteğinden hibe olarak yararlanmıştır. Sadece BiGG 2023-1 çağrısı ile yatırım tabanlı destek sağlanacaktır.

Soru: 2023-1 BiGG çağrısının yatırım tabanlı olması nedeniyle Uygulayıcı Kuruluşların
1. aşama faaliyetleri kapsamında ve sonrasında girişimcilere sunacağı desteklerin geri plana çekilmesi gerekli midir?
Cevap: Yatırım sonrasında fonun girişimin yönetiminde aktif şekilde yer alması öngörülmemektedir. Bu nedenle Uygulayıcı Kuruluşların girişimlere desteğinin aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

Soru: Girişimin daha sonra farklı bir yatırım alması çağrı kapsamında bir sorun teşkil edecek midir?
Cevap: Girişimin daha sonra farklı bir yatırım alması mevcut durumda TÜBİTAK açısından bir sorun etmemektedir.
Soru: BiGG 2023-1 çağrısı kapsamında desteklenecek projelerin izleme süreçlerinde bir değişiklik olacak mıdır?
Cevap: BiGG 2023-1 çağrısı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin olarak girişimcilerle proje izleme sözleşmesi imzalanacaktır. İş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin sadece dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu ve son dönemde İş Planı Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulacaktır. Ayrıca desteklenen projelerin, destek süresinin son döneminde ve ticarileşme izleme süresi içerisinde gerçekleşen ticarileşme faaliyetlerinin sonuçları izlenecek, değerlendirilecek ve ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Ticarileşme dönemi sözleşmesi çerçevesinde destek bitiş tarihinde (ek süre verilmesi halinde ek süre dahil) başlatılacak ve mevzuat çerçevesinde 1. 3. ve 5. Yılda firma tarafından sunulacak ticarileşme raporlarıyla takip edilecektir.

Soru: Fon ile girişimci arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, TÜBİTAK’ın süreçleri nasıl ilerletilecektir?
Cevap: TÜBİTAK BiGG fonunda yatırımcı konumunda olacaktır. Fon ve kuruluş arasında yatırım sözleşmesi imzalandıktan sonra TÜBİTAK ve kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanacaktır. İş planının tanımlanan dönem aralıklarında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu ve son dönemde İş Planı Sonuç Raporu TÜBİTAK’a sunulacak ve projenin teknik izlemesi TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir.

Soru: BiGG Fonu yatırımcı olarak takip eden yatırım turlarına iştirak edecek midir?
Cevap: Fon, kuruluş tarafından yürütülen projenin tamamlanmasının ardından kuruluşa ilave yatırım yapabilir veya kendi iç tüzüğüne göre kuruluşla olan ortaklığını gidererek yatırımdan çıkabilir. Fonun yatırımdan çıkışına ilişkin hususlar fon ile kuruluş arasında akdedilecek yatırım sözleşmesi ile belirlenecektir. İlerleyen süreçlere ilişkin kararlar fon tarafından verilecektir.

Soru: Uygulayıcı Kuruluşlara yönelik ödül mekanizmasında bir değişiklik olması düşünülmekte midir?
Cevap: Uygulayıcı Kuruluşların belirlenmesi ve desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programında ve son çağrıda mevcut durumda bir değişiklik öngörülmemektedir.
Soru: Yatırım tutarı karşılığında alınan %3 hisse, işletme var olduğu sürece fonun sahipliğinde mi kalacaktır?
Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin yatırımcısı olacağı fonun belirli bir yatırım ve izleme süreleri olacaktır. Bu süreler dahilinde yatırımlar ve yatırımlardan çıkış yapılacaktır. Fon belirlendiğinde bu süreler de ilan edilecektir.

Soru: Yatırım tutarı sadece iş planında ve ilgili formda belirtilen harcamalar için mi kullanılacaktır?
Cevap: TÜBİTAK ve/veya TÜBİTAK iştirakinin yatırımcısı olacağı fonun girişimlere aktaracağı yatırım tutarı sonrasında TÜBİTAK tarafından mali rapor talep edilmeyecektir. Projede yürütülen faaliyetlere ilişkin sadece dönem raporunu içeren İş Planı İlerleme Raporu TÜBİTAK’a sunulacaktır.
Soru: BiGG 2023-1 Çağrısı kapsamında desteklenecek şirketin Türkiye içerisinde kurulması zorunluluğu devam etmekte midir?
Cevap: Proje kapsamında desteklenecek girişimcinin kurucu ortak olacağı sermaye şirketinin Türkiye’de yerleşik anonim şirket yapısında olması gerekmektedir.