1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik süreçler 1511 kodlu program Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.
Projeler için Ticarileşme İzleme Sürecine ve bu sürece ait nitel ve/veya nicel sonuçların puanlanmasına ilişkin hususlar aşağıda sunulmaktadır.
Ticarileşme İzleme Süreci Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem’e ulaşmak için tıklayınız
Ticarileşme İzleme Sürecine ilişkin sunum için tıklayınız

Destek Kapsamı

Programda sağlanan destek oranı

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projelerde Kuruluşun Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin hizmet alım gideri sadece büyük ölçekli firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenmektedir.
Transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilmektedir.

Destek Süresi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunularak desteklenen projelerde destek süresi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.
Çağrı duyuruları için: www.hamle.gov.tr

Desteklenen giderler

• Personel giderleri
• Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
• Malzeme ve sarf giderleri
• Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Kimler Başvurabilir?

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Kriterler

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1) Çağrı Duyurusu

Çağrıya konu Öncelikli Ürün Listesi, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, çağrı takvimi gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından http://www.hamle.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

2) Başvuru Yeri

Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınmaktadır.

3) Proje Başvurusu için Ön Kayıt ve Yetkilendirme

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesindeki proje başvuruları için ön kayıt ve yetkilendirme süreçleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. (TÜBİTAK tarafında ön kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülecektir.

4) Başvuru Süreci

Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
Başvurular, çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır.

5) Proje Öneri Bilgileri Formu

Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmalar Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir.
Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, Ar-Ge projesinin başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Ar-Ge destek formlarında projenin konu ve amaçları, çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formunun (AGY111) hazırlanması gerekmektedir. PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir.

6) Değerlendirme ve Karar Süreci

Kesin başvurusu çağrı planında öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üzerinden tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulur.
Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir.
Proje konusu ürünün üretilebilmesi için Ar-Ge gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen proje planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde Ar-Ge projesi değerlendirme süreci işletilir. Ar-Ge’ye ihtiyaç olmaksızın sadece üretime yönelik yatırımın gerekli olduğu veya Ar-Ge faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, projenin üretime yönelik yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve yatırımcının teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak faaliyetlerle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunulan ve Ar-Ge desteği talep eden projeler için TÜBİTAK değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:
-Ön inceleme, belirlenen proje teknik uzmanı tarafından yapılır. Ön inceleme sonucunda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili GYK’ya sunulabilir.
-Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilir.
– Ön incelemenin ardından, hakemler ve sonrasında GYK tarafından projelerin Ar-Ge kısmı aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.
– Ar-Ge değerlendirmesi tamamlanmış olan projeler için komisyon değerlendirmesi gerçekleştirilir.
– Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma,
i) Mali yeterliliğe sahip olma,
j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,
niteliklerinin ağırlıklandırıldığı, Program Portalında yayımlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi, proje süresi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.
Proje Komisyonu tarafından karar önerisi oluşturulan projelerden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülenler için destek kapsamı ve sözleşme, diğer projeler için ret gerekçeleri TÜBİTAK tarafından Kuruluşa bildirilir.

7) Karar Sonuçlarının Kuruluşlara İletilmesi

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluşa iletilir.

8) Proje Sözleşmesi

Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve TÜBİTAK’a geri iletir. TÜBİTAK tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur.

9) Proje Destek Süreci

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK’a sunar. Projeler, izleyici tarafından firma ziyareti yapılarak izlenir. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak – 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz – 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Hakem Değerlendirmesi Sıkça Sorulan Sorular

Firmaları online toplantı ile ziyaret edebilir miyiz, yerinde ziyaret şartı var mı?
Öneri sahibi kuruluşun yerinde ziyaret edilmesi zorunludur, Covid-19 pandemisi dolayısı ile video konferans aracılığıyla görüşme yapılabilmesi de mümkündür.
Projelerde çok fazla yatırıma yönelik giderler mevcut, proje bütçelerinin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Yatırıma yönelik giderlerin Ar-Ge bütçesi içerisinde sunulması uygun değildir. Ar-Ge kısmına yönelik bütçe değerlendirmelerinde yapılacak Ar-Ge çalışmalarındaki ihtiyaç dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Yazılım ağırlıklı projelerde üretim kavramı fazla soyut kalmaktadır. Bu konuda nasıl bir bakış açısı oluşturmamız bekleniyor?
HAMLE Programı kapsamında donanım içerisinde gömülü bir yazılımın geliştirilmesi veya bütünleşik bir ürün olan yazılım ekosisteminin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapıldığında bunlar ticarileştirilebilir bir ürün haline gelmektedir. Dolayısıyla ticarileşebilen yazılım ağırlıklı bir yapının oluşturulmasında üretim ve satış planının olması gerekmektedir. Bu bilgilerde eksiklikler varsa hakemler eksi puan olarak değerlendirmelidir.
Yatırım Başvurusu İnceleme Raporu formatına nerden ulaşabiliriz?
“Proje Bilgi Sayfası”, “Değerlendirme Raporu”, “2.4. Yatırım Başvuru İnceleme Raporu” bölümünde bulunan bağlantıya tıklayarak Yatırım Başvurusu İnceleme Raporunun word formatına erişim sağlayıp, raporunuzu hazırlayabilirsiniz.
HAMLE projelerinde danışmanlar oldukça önemli rol oynuyor. Bu danışmanların firma ziyareti esnasında toplantıya katılmaları zorunlu mudur?
Zorunlu olmamakla birlikte, proje için kritik önemi olduğunu düşündüğünüz danışmanların toplantıya katılımını talep edebilirsiniz.
Yatırıma yönelik Projelerin değerlendirme aşamasında Prototip üretime yönelik Ar-Ge projeleri bu kapsamda değerlendirilmekte mi?
HAMLE Programı kapsamında tamamlanan her projenin yatırıma dönüştürülüp üretime geçmesi beklenmektedir. Projenin nihai amacı sadece prototip oluşturmak ise HAMLE Programına uyumlu bir proje değildir.
Yatırım konusu, doğrudan Ar-Ge projesi sonucu ortaya çıkacak ürünün seri üretimine yönelik mi olmalı?
Proje kapsamında temel ürün haricindeki diğer ürünler için de üretim hedefi var ise Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanabilmektedir.
Proje Öneri Bilgileri Formunda sunulan giderlerin çoğunluğu yatırım ağırlıklı, bu durumda projeye revizyon mu açılmalı yoksa ret için öneri mi sunulmalıdır?
Ar-Ge projesi için gerekli olan giderler çerçevesinde değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Kapsam dışı bırakılmasını önerdiklerinizi ise gerekçelendirerek rapora yazabilirsiniz.
Projeler değerlendirilirken ürün var olan muadillerinden farklı bir teknoloji ortaya koymak zorunda mı?
Projenin Ar-Ge niteliğinin yüksek olması, yenilikçi olması ve muadillerine göre üstün özellikte olması beklenmektedir.
Temel ürünün GTIP kodu öncelikli ürün listesinde olmayan projelerle ilgili ne yapılması gerekmektedir?
Çağrıya uygunluk açısından üretilmesi hedeflenen ürünün Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanları ile uyumlu olması gerekmektedir.
Altyapı yatırım projelerinde alınan teklifler EURO veya DOLAR bazlı olup tek firmadan teklif alınması durumunda nelere dikkat etmek gerekir?
Yatırım değerlendirmelerinde TÜBİTAK tarafında herhangi bir fiyat değerlendirmesi yapılmamaktadır. Talep edilen giderlerin nitelik açısından türünün, kapasitesinin yatırım için uygunluğunu değerlendirmeniz beklenmektedir.
HAMLE Programı Çağrı Duyurularına nerden ulaşabiliriz?
HAMLE Programı kapsamında çağrı duyurularına http://hamle.gov.tr/ web sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.
Yatırımın proje fizibilitesi için bir format var mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan firmaların doldurması gerektiği Proje Fizibilitesi formatı mevcuttur.
HAMLE programına başvurularda minimum THS (TRL) şartı var mıdır?
Minimum THS şartı bulunmamaktadır.
Şu anda değerlendirilecek projeler, kesinlikle HAMLE çağrıları kapsamında mıdır? Hakemler de bu değerlendirmeyi yapacak mı?
Hakem değerlendirme raporunda çağrıya uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin bir alan bulunmaktadır. Dolayısıyla sizlerden projenin çağrıya uygun olup olmadığına ilişkin de bir değerlendirme beklenmektedir.
Hamle programı için bütçe kalemlerinde belirli bir üst sınır var mıdır?
Yoktur.
M14-15-16 tablolarının boş olması normal mi?
Gider formlarının tamamının dolu olması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Makine teçhizat kısmında giderler belirlenmiş fakat bir proforma veya fatura bulunmamaktadır, bu durumda nasıl bir değerlendirme yapmalıyız?
Firmalar giderlerini yazarken öngörülen tutarları belirttiklerinden dolayı başvuru aşamasında herhangi bir fatura veya proforma sunmaları beklenmemektedir.
Proje öneri formunda firmanın akademik danışmanın ismini belirtmesi gerekiyor mu? Belirtilmedi ise bu eksiklik olarak değerlendirilmeli midir?
Firmalar hangi alanda danışmanlık alacağını belirlemiş ancak hangi akademisyenden hizmet alacağını belirtmemiş ise bu durumlarda danışmanın belli olmadığını bir eksiklik olarak raporunuzda belirtebilirsiniz.
Ar-Ge kısmı çok sınırlı ya da yetersiz olan bir proje katma değer itibarıyla yatırım için uygunsa değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
Ar-Ge kısmı uygun bulunmayan projelerde firmalar Ar-Ge kısmını kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirip yatırım desteği almaya devam edebilmektedir.
Proje yürütücüleri toplantı da yoksa bu bir eksiklik midir?
Hakemlerin gerçekleştireceği firma ziyaretlerinde proje yürütücüsünün de toplantıda olması beklenmektedir. Eğer yürütücü toplantıya katılmadı ise bunu bir eksiklik olarak raporlarınızda yazabilirsiniz.
Bina inşaatı yatırımı içeren projede fabrika kurulacak arsanın netleşmiş olması gerekir mi?
Yatırım yerinin tespit edilmiş olması proje için bir avantajdır. Eğer tespit edilmemişse bu bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir.
Hakem değerlendirme için tanımlanan 21 günlük sürenin uzatılması mümkün müdür?
Hamle programı, Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulan özel bir program olduğundan, değerlendirme süreleri için sıkı bir takvim oluşturulmuştur. Bu nedenle sizlerden beklenen rapor gönderim sürelerine riayet edilmesi çok önemlidir.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Öncelikli alanlar nelerdir?

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrı Planlaması kapsamında yer alan öncelikli alanlar şu adreste yer almaktadır: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

Programa proje sunabilmek için ne yapılmalıdır?

Programa proje sunabilmek için, proje konusuna ait alanda, açık (başvuru süresi dolmamış) bir çağrı bulunması gerekir. Açık çağrılara, burada yer alan “Açık Çağrılar” menü seçeneği ile erişilebilir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi başvuruları da 1511 Programı aracılığıyla alınmaktadır. Bu kapsamda başvuru yapılabilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı altında açık bir çağrı bulunması gerekir. Bu çağrılara, , www.hamle.gov.tr adresinden erişilebilir.

Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?

Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.
Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir.”

Değerlendirme süresi ne kadardır?

Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.

Ortaklı başvuru nasıl yapılır?

Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir. Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.

Aynı anda birden fazla 1511 projesi yürütülebilir mi?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, bir kuruluş birden fazla 1511 projesi yürütebilir. Ancak kuruluşun, kendi kapasitesini ve proje hedefini dikkate alarak proje önerileri sunması beklenir.

%10 luk proje genel giderleri nasıl ödenir?

Dönem sonunda beyan edilen dönemsel giderin, kabul edilen kısmı %10 oranında artırılır ve destek kapsamı belirlenir. Bu destek kapsamı üzerinden, KOBİ için %75, Sanayi için %60 oranında destek miktarı ödenir.

Çağrı kapandıktan sonra başvuru yapmak mümkün müdür?

Çağrı duyurusunda belirtilen son tarih ve saat itibari ile çağrı sistem tarafından kapatılır ve yeni başvuru alınmaz. Ancak başvuru esnasında PRODİS kaynaklı bir sorun oluşmuş ise, başvurusunu tamamlayamayan firmalar dilekçe ile bu durumu TEYDEB’e sunmaları durumunda, yapılan teknik inceleme sonucunda, sistemsel hata sonucu başvurusunu tamamlayamadığı tespit edilen firmalara çağrı başvuru için tekrar açılır.

Proje başvurusu ön incelemede neden reddedilir?

Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi oluşturulur.

Desteklenen projelerin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?

Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.

Değerlendirme sonuçları firmalara nasıl duyuruluyor?

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.

Proje destek süreci nasıl işler?

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK’a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak – 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz – 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.