1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite, araştırma altyapısı ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK, kalan %40’ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

 

NiteliğiÜcret Karşılığı Çalışmıyor İseÜcretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi3.000.-TL/ay—————-
Yüksek Lisans Öğrencisi10.000.-TL/ay3.000.-TL/ay
Doktora Öğrencisi14.000.-TL/ay4.200.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı19.000.-TL/ay—————-

 

Destek Kapsamı

Programa, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluş (Üniversite, Araştırma Altyapısı, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri) ortak başvuru yapabilecektir.
Azami destek süresi 24 aydır.
Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK, kalan %40’ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.

Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.

Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Desteklenen Gider Kalemleri;

• Personel Giderleri
• Sözleşmeli Personel
• Bursiyer
• Seyahat Giderleri
• Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
• Hizmet Alımları
• Malzeme Alımları

Kimler Başvurabilir ?

Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Sıkça Sorulan Sorular

Programa kimler başvurabilir?

1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı’na bir yürütücü kuruluş ve bir müşteri kuruluş ortak olarak başvurabilir. – Hangi kurumlar yürütücü kuruluş olabilir? Devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, 6550 sayılı Kanun çerçevesinde yeterlilik almış araştırma altyapıları, eğitim ve araştırma hastaneleri yürütücü kuruluş olabilir.

Hangi kurumlar müşteri kuruluş olabilir?

Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri müşteri kuruluş olabilir.

Hangi kurumlar müşteri kuruluş olabilir?

Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri müşteri kuruluş olabilir.

Şahıs işletmeleri müşteri kuruluş olabilir mi?

Hayır. Müşteri kuruluş sermaye şirketi olmalıdır.

Projede birden fazla müşteri kuruluş veya yürütücü kuruluş olabilir mi?

Hayır. Projelerin bir yürütücü kuruluş ve bir müşteri kuruluş tarafından ortak olarak sunulması gerekmektedir. Ancak yürütücü kuruluş özelliği taşıyan başka kurumlarda çalışanlar yardımcı personel, araştırmacı ve bursiyer olarak projeye eklenebilir.

Kimler proje yürütücüsü olabilir?

Yürütücü kuruluşun tam zamanlı çalışanı ve “araştırmacı” niteliğine sahip kişiler proje yürütücüsü olabilir. Yürütücü kuruluş üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi ise proje yürütücüsünün doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması gerekmektedir. Kamu araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları ve meslek yüksekokullarının yürütücü kuruluş olduğu projelerde proje yürütücüsünün asgari olarak lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.

Müşteri kuruluş personeli proje yürütücüsü olabilir mi?

Hayır. Proje yürütücüsünün yürütücü kuruluşun tam zamanlı çalışanı olması gerekmektedir. – Proje yürütücüsünün ortaklığı olan bir şirket müşteri kuruluş olabilir mi? Hayır. Proje ekibinde yer alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabalarının ortağı olduğu veya bu kişilerin yönetim organlarında ücretli veya ücretsiz olarak görev aldığı şirketler müşteri kuruluş olamaz.

Büyük ölçekli şirketler müşteri kuruluş olabilir mi?

Evet. Şirket ölçeği konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. – Bir şirketin müşteri kuruluş olarak proje ortağı olabileceği başvuru sayısında bir sınırlama var mıdır? Hayır. Bir sermaye şirketinin müşteri kuruluş olarak dahil olabileceği proje sayısı konusunda bir kısıtlama yoktur.

Programa ne zaman başvurulabilir?

Program https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden sürekli olarak başvuruya açıktır.

Proje önerisi TÜBİTAK’a gönderilmeden önce bir yetkilendirme yapılması gerekiyor mu?

Evet. Proje önerisi TÜBİTAK’a gönderilmeden önce yürütücü kuruluş yetkilisi ve müşteri kuruluş yetkilisi onayı gerekmektedir. Proje onay işlemleri PRODİS üzerinden e-imza ile gerçekleştirilmektedir. o Müşteri Kuruluş, proje başvurusu öncesinde Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen diğer destek programlarında olduğu gibi kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleştirir. Bu sürece ilişkin adımlara https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/kullanici_klavuzu_7_0.pdf adresindeki kılavuzdan ulaşılabilir. o Müşteri kuruluş daha önce TÜBİTAK’a kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmış olması halinde tekrar ön kayıt yaptırmayacaktır. o Yürütücü kuruluş yetkilisine ilişkin bilgiler, proje yürütücüsünün ARBİS kaydına göre PRODİS’te görüntülenecektir. Proje onay işlemlerinde aksaklık yaşanmaması için proje yürütücülerinin ARBİS kayıtlarını güncel tutmaları gerekmektedir. o Müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş yetkilileri proje başvurusu onay işlemlerini elektronik imza kullanarak gerçekleştirilecektir.

Proje başlangıç tarihi nasıl belirlenmektedir?

Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün sonrası olması kaydıyla, herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Başvurular nasıl değerlendirilmektedir?

Aşağıdaki tarih aralıklarında sunulan projeler konularına göre gruplandırıldıktan sonra panel yöntemi ile değerlendirilmektedir.
1 Ocak – 15 Şubat
16 Şubat – 31 Mart
1 Nisan – 15 Mayıs
16 Mayıs – 30 Haziran
1 Temmuz – 15 Ağustos
16 Ağustos – 30 Eylül
1 Ekim – 15 Kasım
16 Kasım – 31 Aralık

Başvurular ne kadar sürede değerlendirilmektedir?

Yukarıda belirtilen gruplandırma tarihlerini takip eden 30 gün içerisinde projelerin değerlendirme süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Örnek olarak proje önerisinin 5 Haziran’da PRODİS üzerinden gönderilmesi durumunda bu proje 16 Mayıs – 30 Haziran arasında sunulan projeler panel yöntemi ile değerlendirilecektir. Bu durumda değerlendirmenin 31 Temmuz’a kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

İşbirliği sözleşmesi nedir?

İşbirliği sözleşmesi, müşteri kuruluş ve yürütücü kuruluş arasında imzalanan ve proje başvurusu ekinde TÜBİTAK’a sunulan bir sözleşmedir. İşbirliği sözleşmesinin projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların paylaşımı, satın alınan alet/teçhizatın mülkiyeti ve müşteri kuruluşa devri, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi hususları düzenlemesi beklenmektedir. İşbirliği sözleşmesi örneğine http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1505-isbirligi-sozlesmesi-ornegi.doc adresinden erişilebilir.

Proje bütçesi ne kadar olabilir?

Proje bütçesi için bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak TÜBİTAK’ın proje bütçesine yapacağı katkı 1.500.000 TL ile sınırlıdır.

Proje bütçesi hangi kalemlerden oluşmaktadır?

Proje bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: o Personel giderleri Bursiyer giderleri Sözleşmeli personel giderleri o Seyahat giderleri o Alet/teçhizat/yazılım/yayın alım giderleri o Hizmet alım giderleri o Malzeme ve sarf giderleri

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) nedir?

Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele (süreli sözleşme ile çalışan personel hariç) ödenen tutardır. PTİ, kişiye ödenen aylık ücretin %75’ini ve aşağıda belirtilen tutarları geçemez.

Proje EkibiGeçerli Üst Sınır
Proje Yürütücüsü4.800 TL/ay
Araştırmacı2.800 TL/ay
Yardımcı Personel2.800 TL/ay

Projeler ne kadar süreyle desteklenmektedir?

Projeler en fazla 24 ay süreyle desteklenmektedir.

Müşteri Kuruluş proje bütçesine ne kadar katkı yapacaktır?

Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK, kalan %40’ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır.
Proje bütçesinin TÜBİTAK ve müşteri kuruluş tarafından karşılanacak oranları, müşteri kuruluşun proje başvurusunu yaptığı tarihteki ölçeği dikkate alınarak belirlenir ve proje süresince bu oranlar değiştirilmez. Ancak TÜBİTAK’ın proje bütçesine yapacağı katkı 1.500.000 TL ile sınırlıdır. Bu destek oranlarına göre yapılan hesaplamada proje bütçesi için belirlenen TÜBİTAK payının 1.500.000 TL’yi geçmesi durumunda proje bütçesinin kalan kısmı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Müşteri kuruluşa bu program kapsamında TÜBİTAK tarafından bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

 

Müşteri Kuruluş

KOBİ

Müşteri Kuruluş

Büyük Ölçekli

Proje BütçesiMK Payı

(%25)

TÜBİTAK

(%75)

MK Payı

(%40)

TÜBİTAK

(%60)

250.000 TL62.500 TL187.500 TL100.000 TL150.000 TL
800.000 TL200.000 TL600.000 TL320.000 TL480.000 TL
1.000.000 TL250.000 TL750.000 TL400.000 TL600.000 TL
2.000.000 TL500.000 TL1.500.000 TL800.000 TL1.200.000 TL
3.000.000 TL750.000 TL

1.500.000 TL

(TÜBİTAK destek sınırını aşan 750.000 TL müşteri kuruluş payına eklenir.)

2.250.000 TL

1.500.000 TL

(750.000 TL fark Müşteri kuruluş payına eklenir.)

1.200.000 TL

1.500.000 TL

(TÜBİTAK destek sınırını aşan 300.000 TL müşteri kuruluş payına eklenir.)

1.800.000 TL

1.500.000 TL

(300.000 TL fark Müşteri kuruluş payına eklenir.)

5.000.000 TL1.250.000 TL

3.500.000 TL

(TÜBİTAK destek sınırını aşan 2.250.000 TL müşteri kuruluş payına eklenir.)

3.750.000 TL

1.500.000 TL

(2.250.000 TL fark Müşteri kuruluş payına eklenir.)

2.000.000 TL

3.500.000 TL

(TÜBİTAK destek sınırını aşan 1.500.000 TL müşteri kuruluş payına eklenir.)

3.000.000 TL

1.500.000 TL

(1.500.000 TL fark Müşteri kuruluş payına eklenir.)

 

Proje kurum hissesi nedir?

  • Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığında, destek kapsamına alınan proje bütçesinin belirli bir oranına karşılık gelen tutar dönemler itibarıyla TÜBİTAK katkısı ile beraber proje özel hesabına aktarılmaktadır. Proje kurum hissesi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.
    Yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde uygulanacak kurum hissesi oranları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar doğrultusunda, her yıl için hesaplanan performans puanlarına göre belirlenir. Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının verildiği yıl için geçerli olan performans puanı esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.
  • Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir. Kurumların performans ölçümünde kullanılacak verilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde o yıl için kullanılmadan kalan kurum hisselerinin iadesi istenir ve ilgili yıla ilişkin transfer edilecek kurum hisseleri iptal edilerek bu durum kuruma bildirilir. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucu ilgili kurum/kuruluşun kurum hissesi destek oranları, Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 5 yıl süreyle düşürülebilir.
  • Yükseköğretim kurumları bünyesinde, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan kurumlar için kurum hissesi oranları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler ve kurallar doğrultusunda hesaplanan performans puanlarına göre belirlenir. yeterlik kararı verilen ve tüzel kişilik kazanan araştırma altyapıları için bir yıllık performans ölçümü yapılması şartıyla performansa dayalı kurum hissesi oranları uygulanır. Yeterlik alamayan araştırma altyapıları için ise, kurum hissesi toplam proje bütçesinin (PTİ ve varsa yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) % 10’u oranında hesaplanır.
  • Diğer kamu kurum/kuruluşları için kurum hissesi; Proje Teşvik İkramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10’una tekabül eden ödenektir. o Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje için belirlenen kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Eski kuruma aktarılmış bulunan ve kurum değişikliği tarihi itibariyle harcanmamış olan kurum hissesi TÜBİTAK’a iade edilir, yeni kuruma gönderilecek ödeneğe dahil edilmez.

PTİ ve kurum hissesi proje bütçesine dahil midir?

Hayır. PTİ ve kurum hissesi proje bütçesine dahil değildir. PTİ ve kurum hissesi hariç proje bütçesinin üst sınırı bulunmamaktadır. Ancak TÜBİTAK’ın proje bütçesine yapacağı katkı 1.500.000 TL ile sınırlıdır.

Bursiyer sayısında bir sınırlama var mıdır?

Hayır. Bütçe sınırları içinde kaldığı sürece projede ihtiyaç duyulan sayıda bursiyer proje ekibine dahil edilebilir.

Kimler bursiyer olabilir?

Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitimlerini yapan öğrencileri veya doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olabilir.

Yabancı uyruklu kişiler bursiyer olabilir mi?

Evet. Bursiyer şartlarını taşıyan yabancı uyruklu kişilere burs ödemesi yapılabilir. – Yabancı uyruklu kişiler araştırmacı olabilir mi? Evet. Uygulama Esasları’nda belirtilen araştırmacı tanımına uyan yabancı uyruklu kişiler proje ekibine dahil olabilir.

Proje süresi uzatılabilir mi?

Destek süresi 24 ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus olmak üzere proje süresinin %25’i kadar süre uzatımı verilebilir.

Proje bütçesi artırılabilir mi?

Hayır. Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra destek kapsamına alınan proje bütçesinin artırılması mümkün değildir.

Proje kapsamında alınan alet/teçhizat proje sonrasında müşteri kuruluşa devredilebilir mi?

Evet. İşbirliği sözleşmesinde ve proje önerisinde belirtilmesi kaydıyla proje kapsamında alınan alet/teçhizat proje sonrasında müşteri kuruluşa devredilebilir.

Proje sonrasında müşteri kuruluşa devredilecek alet/teçhizatın destek kapsamı nasıl oluşturulmaktadır?

Proje önerisinde, proje sonrasında müşteri kuruluşa devredileceği belirtilen alet, teçhizat ve yazılım giderlerinin %40’ı destek kapsamında değerlendirilir. Alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü müşteri kuruluş bünyesinde rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderlerinin de %40’ı destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınan tutara destek oranı uygulanarak TÜBİTAK ve müşteri kuruluş payı hesaplanır. TÜBİTAK tarafından desteklenmeyen kalan tutar, müşteri kuruluş payına ilave edilir.

Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi durumunda nasıl bir yol izlenebilir?

Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi durumunda yürütücü kuruluşun tam zamanlı çalışanlarından araştırmacı niteliğine sahip bir kişi proje yürütücüsü olarak görevlendirilebilir. Yürütücü kuruluş, müşteri kuruluş ve proje yürütücüsünün geçiş yaptığı kurumun mutabakatı ile proje faaliyetleri mevcut proje yürütücüsü ile yeni kurumda sürdürülebilir. Bu durumda izlenecek yöntem Uygulama Esasları’nın 37 nci maddesinde açıklanmaktadır. – Burada cevabını bulamadığım bir sorum için TÜBİTAK ile nasıl iletişime geçebilirim? Sorularınızı 1505@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.