1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır. Yenilik ise, bir fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.
Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).
Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.
Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

Destek Kapsamı

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Kimler Başvurabilir?

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Değerlendirme Kriterler
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:
I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sermaye şirketleri başvurabilir.

Başvurular ne zaman yapılır?

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurular çağrı duyurularına göre yapılır. Çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilebilir. Genel olarak yılda iki çağrı açılır ve yine genel olarak başvuru Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvuruları çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

Proje konusu ne olmalıdır?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Destek oranı nedir ve proje bütçesi en çok ne kadar olabilir?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece destek oran %75’tir ve projenin toplam bütçesi için sınır yoktur. Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Hangi giderler desteklenir?

Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olacak aşağıdaki giderler desteklenir:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç)
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri (YMM ve AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatma giderleri dahildir.)
 • Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

Kaç proje sunulabilir?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece proje sınırı bulunmamaktadır.

Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?

Hayır. Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

Verilen destek geri alınır mı?

Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir (bkz. 1501 Programı Uygulama Esasları).

Proje başarısız olursa destek geri istenir mi?

Hayır. (Ayrıca bakınız: 9. Verilen destek geri alınır mı?)

Proje çıktısını satabilir miyiz?

Evet, proje çıktısını satılabilir (NOT: Proje çıktısı bir kamu kurum veya kuruluşuna satılırsa destek kesilir. Detaylı bilgiye 1501 Programı Uygulama Esaslarının Kamu kaynaklı desteklerin düşürülmesi başlıklı 9 uncu maddesinden ulaşabilirsiniz)

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Desteklenen projenin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek herhangi bir buluş (patent, faydalı model),endüstriyel tasarım (eser, entegre devre topografları ve teknik bilgi) gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar kuruluşun tasarrufuna devredilir.

Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?

TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutar. Proje bilgileri “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmaz.

Proje nasıl değerlendirilir?

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;
I. Boyut: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü
II: Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirlik
Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve uygun bulunan projeler Başkanlık onayı ile desteklenir.