1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. – Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1) Çağrı Duyurusu
Çağrıya konu Öncelikli Ürün Listesi, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, çağrı takvimi gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından http://www.hamle.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

2) Başvuru Yeri
Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınmaktadır.

3) Proje Başvurusu için Ön Kayıt ve Yetkilendirme
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesindeki proje başvuruları için ön kayıt ve yetkilendirme süreçleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. (TÜBİTAK tarafında ön kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülecektir.

4) Başvuru Süreci
Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
Başvurular, çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır.

5) Proje Öneri Bilgileri Formu
Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmalar Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir.
Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, Ar-Ge projesinin başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Ar-Ge destek formlarında projenin konu ve amaçları, çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formunun (AGY111) hazırlanması gerekmektedir. PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir.

6) Değerlendirme ve Karar Süreci
Kesin başvurusu çağrı planında öngörülen takvim içerisinde Program Portalı üzerinden tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulur.
Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir.
Proje konusu ürünün üretilebilmesi için Ar-Ge gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen proje planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde Ar-Ge projesi değerlendirme süreci işletilir. Ar-Ge’ye ihtiyaç olmaksızın sadece üretime yönelik yatırımın gerekli olduğu veya Ar-Ge faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, projenin üretime yönelik yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve yatırımcının teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak faaliyetlerle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunulan ve Ar-Ge desteği talep eden projeler için TÜBİTAK değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:
-Ön inceleme, belirlenen proje teknik uzmanı tarafından yapılır. Ön inceleme sonucunda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili GYK’ya sunulabilir.
-Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilir.
– Ön incelemenin ardından, hakemler ve sonrasında GYK tarafından projelerin Ar-Ge kısmı aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.
– Ar-Ge değerlendirmesi tamamlanmış olan projeler için komisyon değerlendirmesi gerçekleştirilir.
– Projeler ilgili inceleme raporları ve komisyon kararlarıyla birlikte Komite değerlendirmesine sunulur. Komite, değerlendirmeye aldığı projelerin;
a) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
b) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
c) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
ç) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
d) Yüksek katma değerli olma,
e) Ülkemizde üretimi kısıtlı olan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
f) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,
ğ) Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
h) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
ı) Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma,
i) Mali yeterliliğe sahip olma,
j) Proje paydaşının alım taahhüdü ile talep bakımından desteklenmiş veya ulaşılabilir, yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip ürünlerin üretilmesine yönelik olma,
niteliklerinin ağırlıklandırıldığı, Program Portalında yayımlanan proje değerlendirme formu üzerinden puanlama yapar. Komite, bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alan projeler arasında stratejik öncelikler, pazar rekabet koşulları, çağrı destek bütçesi, proje süresi gibi kısıtlar ve kriterlere göre önceliklendirme yapmak suretiyle desteklenecek projeleri belirler.
Proje Komisyonu tarafından karar önerisi oluşturulan projelerden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülenler için destek kapsamı ve sözleşme, diğer projeler için ret gerekçeleri TÜBİTAK tarafından Kuruluşa bildirilir.

7) Karar Sonuçlarının Kuruluşlara İletilmesi

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluşa iletilir.

8) Proje Sözleşmesi
Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve TÜBİTAK’a geri iletir. TÜBİTAK tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur.

9) Proje Destek Süreci
Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK’a sunar. Projeler, izleyici tarafından firma ziyareti yapılarak izlenir. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak – 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz – 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.