1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı – Desteklenen gider kalemleri ve destek oranları nelerdir?

Personel giderleri:

Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması şartı aranır.

  • Destek kapsamına alınacak Türk Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, %75 destek oranı ile desteklenir.
  • Yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma merkezlerinde laboratuvar başvurusuna konu olan alanda görev alıp, yerel olarak bulunamayan niteliklere sahip olan Türk Uyruklu personelin başvurusu yapılan laboratuvarda çalışması durumunda, Yürütme Kurulu’nun onayı ile ilgili personel %100’e kadar destek oranı ile desteklenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında Ar-Ge Laboratuvarında proje yürütücüsü, araştırmacı veya yardımcı personel olarak görev alanların personel giderleri desteklenmez, bu kişilere Yönetim Kurulunca belirlenen limitlerde PTİ verilir. PTİ Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi içinde kabul edilir. Ancak söz konusu kişiler, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ortak veya yönetici oldukları şirket vasıtası ile veya ilgili bölgeden sorumlu yönetici şirket yoluyla Ar-Ge Laboratuvarında görev almaları halinde, bu kişilerin maliyetleri Danışmanlık Hizmeti olarak Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinde yer alabilir.

  • Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, en az %25 en fazla %100 destek oranı ile desteklenir. Her bir Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin maliyetinin destek oranı personelin niteliğine bağlı olarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personeli Giderleri toplamı, toplam bütçenin %15’ini geçemez.

Danışmanlık ve Eğitim Giderleri:

Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve eğitim giderleri %75 destek oranı ile desteklenir. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve eğitim hizmet bedeli toplamı, Ar-Ge laboratuvarının destek kapsamına alınan bütçesinin %25’ini geçemez. Toplam yurt dışı danışmanlık ve eğitim hizmet bedeli, Ar-Ge laboratuvarının destek kapsamına alınan toplam bütçesinin %15’ini geçemez. Proje personelinin kongre, konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılım ücreti, Ar-Ge laboratuvarı faaliyetleri ile uyumlu bulunması durumunda desteklenir. Proje personelinin desteklenen eğitim ve bilimsel etkinliklere katılımı için gerçekleştirdiği seyahatlerde, ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ulaşım giderleri desteklenir. Konaklama giderleri destek kapsamı dışındadır.
Genel Giderler: Ar-Ge Laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderlere karşılık gelen harcamalar Ar-Ge Laboratuvarı genel giderlerini oluşturur. Genel giderler Ar-Ge Laboratuvarının dönemsel faaliyet raporunun değerlendirilmesi neticesinde destek kapsamına alınan personel giderlerinin %5’i olarak hesaplanır. Genel giderler için harcama ve gider belgeleri TEYDEB’e sunulmaz. (Uygulama Esasları-MADDE 9)
Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınan danışmanlık ve eğitim desteklenir mi?
Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık ve eğitim hizmet alımı giderleri desteklenmemektedir. (Uygulama Esasları-MADDE 9)